Jdi na obsah Jdi na menu

Zasedání shromáždění 2018

16. 10. 2018

Pozvánka
Společenství vlastníků jednotek Modletická č. p. 1389, zapsané v rejstříku spoleČenství vlastníků jednotek, vedeném Městským soudem v Praze, oddíl S, vložka 14544, se sídlem Modletická 1389/3, Chodov, 149 00 Praha 4, IČ 01 55143, zastoupené Václavem Novákem, předsedou výboru, a PhDr. Václavou Holubovou, místopředsedkyní výboru. Výbor Společenství vlastníků jednotek Modletická č. p. 1389 svolává dle ust. § 1207 odst. 1 zákonaě.89l20I2 Sb., občanský zakoník zasedání shromáždéní, které se koná ve středu dne 7. l1,2017 od 18,30 hod. v sálu Sboru Církve bratrské v Praze 4 - Jižni Město, Modletická l39ll4, Praha 4,I49 00 (Kostelna) Registrace vlastníků jednotek bude probíhat od 18,30 hod. do 18,50 hod, PodPisem na prezenční listině a bude provedena na základé předložení občanského PrŮkazu nebo jiného dokladu (cestovní pas, cestovní průkaz) osvědčujícího totožnost vlastníka jednotkY. Vlastník jednotky může být zastoupen na základě písemné plné moci. V případě zastuPování vlastníka se zastupuj ici prokáže stejným způsobem jako vlastník, tj. výše uvedenými ProstředkY osvědčujícími jeho totožnost. při spoluvlastnictví a společném jmění manŽelŮ se sPoluvlastník (manžel) zmocněný k hlasováni za bytovou jednotku prokáže k tomuto jednání PÍsemným zmocněním od ostatních spoluvlastníků (druhého manžela), se kterými disponuje nadpolovičním podílem na jednotce.

Program shromážděni:

l. Zahájeni a kontrola usnášeníschopnosti.

2. Volba zapisovatele a ověřovatelů zápisu.

3. Zpráva o činnosti výboru (informace o plnění úkolů). 

4. Zpráva kontrolní komise.

5. Schválení zprávy o hospodaření a schválení účetní závěrky za r, 2017.

6. Schválení roční odměny pro kontrolní komisi.

7. Diskuse (návrhy na další možné rekonstrukce našeho domu).

8. Závěr.

 

Komentáře

Přidat komentář

Přehled komentářů

Zatím nebyl vložen žádný komentář