Jdi na obsah Jdi na menu

Zasedání shromáždění 2017

13. 10. 2017

Pozvánka

Společenství vlastníků jednotek Modletická č. p. 1389, zapsané v rejstříku společenství vlastníků jednotek, vedeném Městským soudem v Praze, oddíl S, vložka 14544, se sídlem Modletická 1389/3, Chodov, 149 00 Praha 4, IČ 0155143, zastoupené Václavem Novákem, předsedou výboru, a PhDr. Václavou Holubovou, místopředsedkyní výboru.

Výbor Společenství vlastníků jednotek Modletická č. p. 1389

svolává dle ust. § 1207 odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník

zasedání shromáždění,

 které se koná ve středu dne 1. 11. 2017 od 18,30 hod.

v sálu Sboru Církve bratrské v Praze 4 – Jižní Město,

Modletická 1391/4, Praha 4, 149 00 (objekt bývalé kotelny ve směru k autobusové zastávce Ke Kateřinkám)

Registrace vlastníků jednotek bude probíhat od 18,30 hod. do 18,50 hod. podpisem na prezenční listině a bude provedena na základě předložení občanského průkazu nebo jiného dokladu (cestovní pas, cestovní průkaz) osvědčujícího totožnost vlastníka jednotky. Vlastník jednotky může být zastoupen na základě písemné plné moci. V případě zastupování vlastníka se zastupující prokáže stejným způsobem jako vlastník, tj. výše uvedenými prostředky osvědčujícími jeho totožnost. Při spoluvlastnictví a společném jmění manželů se spoluvlastník (manžel) zmocněný k hlasování za bytovou jednotku prokáže k tomuto jednání písemným zmocněním od ostatních spoluvlastníků (druhého manžela), se kterými disponuje nadpolovičním podílem na jednotce. 

Program shromáždění:

 1. Zahájení a kontrola usnášeníschopnosti.
 2. Volba zapisovatele a ověřovatelů zápisu.
 3. Zpráva o činnosti výboru.
 4. Zpráva kontrolní komise.
 5. Schválení zprávy o hospodaření a schválení účetní závěrky za r. 2016.
 6. Volba členů výborů na období 1. 4. 2018 až 31. 3. 2023.
 7. Volba členů kontrolní komise na období 1. 4. 2018 až 31. 3. 2023.
 8. Schválení rekonstrukce vestibulu.
 9. Schválení výměny dveří od výtahů k chodbám u bytů.
 10. Schválení odměny kontrolní komisi.
 11. Diskuse.
 12. Závěr.

 

Poznámky k bodům programu:

Ad 6.    Stávající výbor byl zvolen na období od 1. 4. 2013 do 31. 3. 2018. Toto období končí v příštím roce, proto je zapotřebí odsouhlasit členy výboru na další období.

Otázka: Souhlasíte, aby výbor ve stávajícím složení pokračoval v dalším funkčním období?

     ANO – NE – ZDRŽEL SE

Ad 7.    Stávající kontrolní komise byla zvolena na období od 1. 4. 2013 do 31. 3. 2018. Toto období končí v příštím roce, proto je zapotřebí odsouhlasit členy kontrolní komise na další období.

Otázka:  Souhlasíte, aby kontrolní komise ve stávajícím složení pokračovala v dalším funkčním období?

     ANO – NE – ZDRŽEL SE

Ad 8.    Rekonstrukce vestibulu by spočívala  ve výměně dlažby a obložení stěn u obou vstupních dveří a před výtahy v přízemí s cenou do 500.000,- Kč (pět set tisíc korun).

Otázka:  Souhlasíte s rekonstrukcí vestibulu do výše uvedené ceny?

     ANO- NE – ZDRŽEL SE

Ad 9.    Jedná se o výměnu dveří (bez zárubní) mezi prostorem u výtahů a chodbou u bytů v ceně nepřevyšující 400.000,- Kč (čtyři sta tisíc korun).

Otázka:  Souhlasíte s výměnou uvedených dveří do výše uvedené ceny?

     ANO – NE – ZDRŽEL SE

Ad 10.   Výbor dále žádá Shromáždění o schválení jednorázové odměny pro kontrolní komisi jako celek za roky 2015 a 2016 ve výši 10.000,- Kč.

Otázka:  Souhlasíte, aby byla pro kontrolní komisi jako celek vyplacena jednorázová odměna ve výši 10.000,- Kč?  

     ANO – NE – ZDRŽEL SE

 

Za výbor SVJ Modletická 1389

Václav Novák, předseda

 

Komentáře

Přidat komentář

Přehled komentářů

Zatím nebyl vložen žádný komentář