Jdi na obsah Jdi na menu

Zápis ze shromáždění 2017/11

Zápis

 

ze shromáždění Společenství vlastníků jednotek Modletická 1389/3, zapsaného v rejstříku společenství vlastníků jednotek, vedeného Městským soudem v Praze, oddíl S, vložka 14544, se sídlem Modletická 1389/3, Chodov, 149 00 Praha 4, IČ 01551043

                                                              konaného

dne 1. 11. 2017 od 19,00 hod. v sálu Sboru Církve bratrské v Praze 4 - Jižní Město,  Modletická 1391/4, 149 00 Praha 4.

Registrace vlastníků jednotek byla zahájena 20 minut před konáním shromáždění podpisem na prezenční listině a provedena na základě předložení občanského průkazu nebo jiného dokladu osvědčujícího totožnost vlastníka jednotky (cestovní pas, cestovní průkaz). Vlastník jednotky může být zastoupen na základě písemné plné moci. V případě zastupování vlastníka se zastupující prokáže občanským průkazem, případně jiným dokladem (cestovní pas, cestovní průkaz) osvědčujícím jeho totožnost. Při spoluvlastnictví se spoluvlastník zmocněný k hlasování za bytovou jednotku prokáže k tomuto jednání písemným zmocněním od ostatních spoluvlastníků, se kterými disponuje nadpolovičním podílem na jednotce.  (Zajistili p. V. Novák, pí. V. Holubová, pí K. Kohoutová, pí. I.Sadilková).

Dle prezenční listiny bylo na shromáždění přítomno 54,7 % vlastníků jednotek.

Průběh jednání a  přijatá usnesení

1. Zahájení a kontrola usnášeníschopnosti

Shromáždění vlastníků zahájil předseda SVJ, pan Václav Novák. Přivítal přítomné a hosty a informoval, že je přítomno 34 vlastníků, což podle váhy jednotlivých podílů představuje  54,7% z celku - shromáždění bylo tímto usnášeníschopné.

2. Volba zapisovatele a ověřovatelů zápisu

2. 1 Volba zapisovatele

Usnesení: shromáždění vlastníků jednotek schvaluje jako zapisovatele p. Ing. Jana Sedláčka.

Hlasování: 100% přítomných pro           0% proti                nikdo se nezdržel hlasování

Usnesení bylo přijato.

2.2 Volba ověřovatelů zápisu

a) Usnesení: shromáždění vlastníků jednotek schvaluje jako ověřovatele zápisu PhDr. Václavu Holubovou.

Hlasování: 100% přítomných  pro            0%  proti              nikdo se nezdržel hlasování

Usnesení bylo přijato.

 

b) Usnesení: shromáždění vlastníků jednotek schvaluje jako ověřovatele zápisu Pavla Hrušku.

Hlasování: 100% přítomných  pro            0%  proti              nikdo se nezdržel hlasování

Usnesení bylo přijato.

 

3. Zpráva o činnosti výboru SVJ  Modletická 1389

 

Pan V. Novák seznámil shromáždění s činností Výboru od posledního shromáždění. Výbor se scházel pravidelně první středu v měsíci, případně podle potřeby. Z jednotlivých zasedání byly pořízeny zápisy. Výbor se soustředil především na kvalitní dokončení investičních akcí hrazených z úvěru (výměna regulačních ventilů rozvodů ústředního topení) a dalších akcí hrazených z fondu oprav. Zasedání výboru jsou otevřená, kterýkoli vlastník se může zasedání zúčastnit a případně vznést své návrhy či připomínky.

 

  • shromáždění schvaluje zprávu o činnosti výboru SVJ Modletická 1389.

Hlasování: 100% přítomných  pro            0%  proti              nikdo se nezdržel hlasování

Usnesení bylo přijato.

   

4. Zpráva kontrolní komise

 

Členka kontrolní komise, paní I. Sadilková přednesla zprávu kontrolní komise. Členové kontrolní komise se pravidelně účastní zasedání Výboru, jsou obeznámeni se všemi úkony a hospodařením SVJ, na kterých neshledali závad.

 

  • shromáždění zprávu kontrolní komise schvaluje.

Hlasování: 100% přítomných  pro            0%  proti              nikdo se nezdržel hlasování

Usnesení bylo přijato.

 

5. Schválení zprávy o hospodaření a schválení účetní závěrky za r. 2016

 

Paní Václava Holubová podrobně seznámila shromáždění se zprávou o hospodaření a účetní závěrkou za rok 2016, které okomentovala (přehled hospodaření SVJ Modletická 1389/3 obdrželi vlastníci spolu s pozvánkou na shromáždění). Shromáždění nevzneslo k předloženým dokumentům žádné připomínky.

 

  • shromáždění schvaluje Zprávu o hospodaření a účetní závěrku za r. 2016.

Hlasování: 100% přítomných  pro            0%  proti              nikdo se nezdržel hlasování

Usnesení bylo přijato.

 

 

 

6. Volba členů výborů na období 1. 4. 2018 až 31. 3. 2023

 

Stávající výbor byl zvolen na období od 1. 4. 2013 do 31. 3. 2018. Toto období končí v příštím roce, proto je zapotřebí odsouhlasit členy výboru na další období.

Shromáždění byl předložen návrh, aby výbor SVJ Modletická 1389 pokračoval i v dalším období (1. 4. 2018 až 31. 3. 2023) ve stávajícím složení (Václav Novák, PhDr. Václava Holubová, Pavel Hruška, Ing. Jan Sedláček).

 

  • shromáždění schvaluje návrh, aby výbor SVJ Modletická 1389 pokračoval  v dalším období 1. 4. 2018 až 31. 3. 2023 ve stávajícím složení: Václav Novák,              PhDr. Václava Holubová, Pavel Hruška, Ing. Jan Sedláček.

Hlasování: 100% přítomných  pro            0%  proti              nikdo se nezdržel hlasování

Usnesení bylo přijato.

 

7. Volba členů kontrolní komise na období 1. 4. 2018 až 31. 3. 2023

Stávající kontrolní komise byla zvolena na období od 1. 4. 2013 do 31. 3. 2018. Toto období končí v příštím roce, proto je zapotřebí odsouhlasit členy kontrolní komise na další období.        Shromáždění byl předložen návrh, aby kontrolní komise SVJ Modletická 1389 pokračovala i v dalším období (1. 4. 2018 až 31. 3. 2023) ve stávajícím složení (I. Sadilková, Kamila Kohoutová, Radek Herštík).

  • shromáždění schvaluje návrh, aby kontrolní komise SVJ Modletická 1389 pokračovala v dalším období 1. 4. 2018 až 31. 3. 2023 ve stávajícím složení: I. Sadilková, Kamila Kohoutová, Radek Herštík.

Hlasování: 100% přítomných  pro            0%  proti              nikdo se nezdržel hlasování

Usnesení bylo přijato.

 

8. Schválení rekonstrukce vestibulu

 

Pan Václav Novák seznámil shromáždění se záměrem provést rekonstrukci vestibulu budovy Modletická 1389, která by spočívala ve výměně dlažby a obložení stěn u obou vstupních dveří a před výtahy v přízemí s cenou do 500.000,- Kč (pět set tisíc korun).

 

  • shromáždění schvaluje záměr provést rekonstrukci vestibulu budovy Modletická 1389, která by spočívala ve výměně dlažby a obložení stěn u obou vstupních dveří a před výtahy v přízemí s cenou do 500.000,- Kč (pět set tisíc korun).

Hlasování: 97,5% přítomných  pro            2,5%  proti              nikdo se nezdržel hlasování

Usnesení bylo přijato.

 

 

 

 

9. Schválení výměny dveří od výtahů k chodbám u bytů

 

Pan Václav Novák seznámil shromáždění se záměrem provést výměnu dveří (bez zárubní) mezi prostorem u výtahů a chodbou u bytů v ceně nepřevyšující 400.000,- Kč (čtyři sta tisíc korun).

 

  • shromáždění schvaluje záměr provést výměnu dveří (bez zárubní) mezi prostorem u výtahů a chodbou u bytů v ceně nepřevyšující 400.000,- Kč (čtyři sta tisíc korun).

Hlasování: 100% přítomných  pro            0%  proti              nikdo se nezdržel hlasování

Usnesení bylo přijato.

 

10. Schválení odměny kontrolní komisi

Pan Václav Novák přednesl shromáždění návrh na roční odměnu pro kontrolní komisi jako celek ve výši 10.000,- Kč.                                     

Usnesení: shromáždění schvaluje roční odměnu pro kontrolní komisi jako celek ve výši 10.000,- Kč.

Hlasování: 100% přítomných  pro            0%  proti              nikdo se nezdržel hlasování

Usnesení bylo přijato.

 

11. Diskuse

 

Z průběhu diskuse vyplynuly tři problémy, které členové SVJ považují za nutné řešit:

 

  1. problematika parkování a dopravního značení v ulici Modletická;
  2. možnost zahrnout krátkodobé parkování obyvatel domu ve vnitrobloku (pro naložení, vyložení zavazedel apod.) do kategorie dopravní obslužnost, tj. bez postihu městskou policií

c) přístupová schodiště na pochozí terasu objektu sousedícího s budovou Modletická            1389, na nichž se shromažďují problémové osoby, schodiště znečišťují, nadměrně hlučí, atd.

 

Účastníci shromáždění byli požádáni, aby předložili své poznatky a návrhy na řešení výše uvedených problémů písemně výboru SVJ. Zástupci Jihoměstské majetkové a.s., přítomní na shromáždění, se nabídli, že na základě shromážděných poznatků a návrhů zprostředkují pracovní setkání výboru SVJ Modletická 1389 a zástupců Jihoměstské majetkové a.s. s příslušnými úředníky Městské části Praha 11 za účelem nalezení vhodného řešení.

 

              Zapsal: Ing. Jan Sedláček              Ověřili: Václava Holubová, Pavel Hruška     

                                                                                          

              V Praze dne 1.11.2017                                   Václav Novák, předseda SVJ

 

Komentáře

Přidat komentář

Přehled komentářů

loveawake.ru - Are you 18? Come in and don't be shy!

22. 1. 2022 1:47

Welcome to the world of adult Dating loveawake.ru

Ablubsidonoult - Understanding Blood Compression Readings

8. 10. 2018 4:51

Torsion bras de quelqu'un est comment calleux votre sang pousse contre les parois de vos arteres lorsque votre coeur sentiment pompe le sang. Arteres sont les tubes qui transportent perseverent b gerer offre sang loin de votre coeur. Chaque set votre coeur bat, il pompe le sang par vos arteres a la flanerie de votre corps.
https://www.cialispascherfr24.com/prix-du-cialis-avec-ordonnance/

ADuryignfurf - Reading the fresh blood exigencies guidelines

28. 7. 2018 7:50

Pression arterielle est comment robuste votre sang pousse contre les parois de vos arteres lorsque votre coeur essence pompe le sang. Arteres sont les tubes qui transportent prendre offre sang loin de votre coeur. Chaque culture votre moelle bat, il pompe le sang par de vos arteres a la prendre facilement de votre corps.
https://www.cialispascherfr24.com/acheter-cialis-en-tunisie/